Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

 <<< КЪМ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА >>>

 

 

 

Профил на купувача до 30.09.2014 г. (Архив)


Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача


*За всяка обществена поръчка от Профила на купувача статусите са както следва:

  • ОТВОРЕНА - не е изтекъл крайният срок за подаване на оферта/заявление за участие в процедурата;
  • СПРЯНА - изпратена е информация за подадена жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, придружена с искане за налагане на временна мярка "спиране на процедурата";
  • ПРЕКРАТЕНА - взето е решение за прекратяване на процедурата по ЗОП/преустановено е възлагането на обществена поръчка;
  • ЗАТВОРЕНА - изтекъл е крайният срок за подаване на оферти/заявление за участие в процедурата;
  • ВЪЗЛОЖЕНА - сключен е договор за обществена поръчка
  • ОТМЕНЕНА - когато е влязло в сила решение на орган по бжалване на решението за откриване на процедурата е отменено или обявено за нищожно;
  • НЕИЗВЕСТЕН - от откриване на процедури на договаряне без обявление до сключване на договора или прекратяване на процедура;
  • Когато обществената поръчка е с обособени позиции, чието актуално състояние е различно, към изброените по-горе статуси се добавя "ЧАСТИЧНО"

Указания за работа с Профила на купувача

За достъп до цялата публикувана информация е необходимо да:

1. Маркирайте всички отметки в поле "В статус"

2. Маркирайте всички отметки в поле "Обект"

3. Натиснете бутона "Търси"

4. За търсене на точно определен статус на поръчка или обект, маркирайте само необходимите полета.

При нужда може да изтеглете Adobe Reader оттук 

При нужда може да изтеглете WinZip оттук <<<ИЗТЕГЛИ>>>