Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

 

Начало » 2015 » Декември » 23 » Промени в Закона за семейни помощи за деца
10:07
Промени в Закона за семейни помощи за деца

Промени в Закона за семейни помощи за деца

[ Закон за семейни помощи за деца ]

...

Чл. 7. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., доп., бр. 105 от 2005 г., изм. и доп., бр. 21 от 2006 г., изм., бр. 113 от 2007 г., доп., бр. 54 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм. и доп., бр. 103 от 2012 г., в сила от 1.09.2013 г., изм., бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) (1) Месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят на семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4, при условие че семейството живее постоянно в страната и детето:

1. не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

2. редовно посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължителна предучилищна подготовка на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;

3. до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;

4. има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние;

5. живее постоянно в страната.

...

(11) Месечната помощ по ал. 1 се прекратява преди изтичане на срока, за който е отпусната, при отпадане и/или установено неспазване на условията за отпускането й, както и:

1. при настаняване на детето извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

2. след спиране на помощта за три поредни месеца или за 6 месеца в рамките на една учебна година поради неспазване на условията по ал. 1, т. 2 и 3;

3. когато детето, за което се получава помощта, стане родител.

(12) В случаите по ал. 11, т. 2 месечна помощ може да бъде отпусната отново не по-рано от една година от датата на прекратяването.

(13) В случаите по ал. 11, т. 3, ако детето продължи да посещава редовно училище, то има право еднократно да получи помощ в размер, съответстващ на размера на прекратената помощ за периода от прекратяването до изтичането на срока, за който е била отпусната. При определяне на размера на помощта се вземат предвид само месеците, в които детето е посещавало редовно училище, а ако се установи, че детето не е посещавало редовно училище три поредни месеца или 6 месеца в рамките на една учебна година, помощта не се отпуска.

(14) (В сила от 1.01.2016 г. - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) Когато са налице основанията за спиране и/или прекратяване на месечната помощ преди изтичане на срока, за който е отпусната, само за част от децата в семейството, тя се намалява с размера на помощта за тези деца.

(15) (В сила от 1.01.2016 г. - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) Когато са налице основанията за предоставяне на месечната помощ в натура само за част от децата в семейството, помощта в пари се намалява с размера на помощта за тези деца, а за тях помощта се предоставя в натура.

(16) В случай че майката не е навършила 18 години, дирекция "Социално подпомагане" предприема мерки за закрила в семейна среда съгласно чл. 23 от Закона за закрила на детето.

...

Категории: Правилници и наредби | Views: 825 | Добавено от: Rebi | Rating: 0.0/0
Общо бр. коментари: 0
omForm">
avatar