II СУ "Проф. Никола Маринов" - ПРОЕКТИ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ В ПРОЕКТИ  

„Професии на хората“ – първо занятие за кариерното ориентиране на ІV б клас
На 28.11.2016 г. учениците от ІV б клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов" гр. Търговище, с класен ръководител Дияна Стоянова, проведоха...

Имената на професиите
Първо занятие на вторкласници по проекта за кариерното ориентиране

Проект кариерно развитие
На 24.11.2016 се проведоха родителски срещи на учениците от 5г, 6г и 7в класове. Родителите бяха запознати с целите и задачите на проект...

Второ занятие на VІІІ в клас – за кариерното ориентиране
На 23.11.2016 г. учениците от VІІІ в клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, с класен ръководител П. Борисова, проведоха...

Занятие за мечтаната професия – ХІІ в клас
На 21.11.2016 г. учениците от ХІІ в клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, с класен ръководител Светлана Василева, проведоха...

Родителско-учителски срещи за кариерното ориентиране на учениците
На 24.11. 2016 г. във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се проведоха родителско-учителски срещи в пилотните паралелки от V до ХІ...

Дейност на ХІ г клас в ЦКО Търговище – за кариерното ориентиране
Във връзка с проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” на 23.112016 г. учениците от ХІ г...

Ученици от ІІ СУ Търговище - в Бюрото по труда
На 21.11.2016 г. учениците от ІХ б клас на ІІ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, с класен ръководител Св. Косева и педагогически...

Родителска среща на пилотните паралелки в начален етап по проект за кариерно ори...
На 22.11.2016 г. се проведе родителска среща на пилотните паралелки І д, ІІ в, ІІІ б, ІV б клас при II СУ „Проф. Никола Маринов“ ...

„В света на професиите“ – първо занятие на петокласници по проекта за кариерното...
На 21.11.2016 г. в V „г” клас на Второ СУ „Професор Никола Маринов” Търговище, с класен ръководител Надка Владимирова, се проведе първото...