Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

Начало » Профил на купувача (Архив)

     Уведомяваме Ви, че на 28.10.2014 г. от 12.00  часа в  стаята на главните учители на ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” комисията, назначена със Заповед № A-89/25.09.2014 г. за провеждане на открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на оборудване на обект Кибер – център „Америка за България” –  ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” гр. Търговище” ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.


>>> ПРЕГЛЕД НА СЪОБЩЕНИЕТО <<<


 

Прочети още ›››
Category:Профил на купувача (Архив) | Views:903 | Added by:Rebi | Date:23.10.2014 | Коментари (0)

Окончателно плащане за доставка на учебници, по договор №Д036 / 26.09.2014. "С.А.Н. ПРО" ООД

1588.60 лв.

 Информация по чл. 22б, т. 15 от ЗОП за датата и основанието за приключване на договор ИЗТЕГЛИ

 

Прочети още ›››
Category:Профил на купувача (Архив) | Views:663 | Added by:Rebi | Date:14.10.2014 | Коментари (0)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

”ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ НА ОБЕКТ КИБЕР – ЦЕНТЪР „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ” – 
ІІ СОУ „ПРОФЕСОР НИКОЛА МАРИНОВ” ГР. ТЪРГОВИЩЕ”

>>> УСЛОВИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ <<<

Наименование Преглед/Запис
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ИЗТЕГЛИ
ОБРАЗЦИ ИЗТЕГЛИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ИЗТЕГЛИ
РЕШЕНИЕ С № В АОП 620869 ИЗТЕГЛИ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С № В АОП 620872 ИЗТЕГЛИ
РАЗЯСНЕНИЕ Изх. №2074 / 15.09.2014 ИЗТЕГЛИ
06.10.2014 г.

ПРОТОКОЛ № 1 / 06.10.2014 за отваряне и разглеждане на предложенията по открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила

ИЗТЕГЛИ
23.10.2014 г.
Съобщение за обявяване дата на отваряне на ценови оферти ИЗТЕГЛИ
30.10.2014 г.
ПРОТОКОЛ № 2 за разглеждане на предложенията по открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на оборудване на обект Кибер – център „Америка за България”
 
ИЗТЕГЛИ
ПРОТКОЛ №3  за разглеждането, оценяването и класирането на предложенията по открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на оборудване на обект Кибер - център "Америка за България"
 
ИЗТЕГЛИ
РЕШЕНИЕ № А-195/29.10.2014 г. ИЗТЕГЛИ
09.12.2014
Извършено окончателно плащане по договор Д043/27.11.2014г. за доставка и монтаж на оборудване на обект Кибер център "Америка за България" в размер: 70 366.42 лв.
 
Информация по чл. 22 б, ал. 2, т. 15 от Закона за обществените поръчки относно датата и основанието за приключване или за прекратяване на договор за обществена поръчка с предмет: ”ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ НА ОБЕКТ КИБЕР – ЦЕНТЪР „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ” – ІІ СОУ „ПРОФЕСОР НИКОЛА МАРИНОВ” ГР. ТЪРГОВИЩЕ” ИЗТЕГЛИ
10.12.2014
Освободена гаранция за изпълнение на договор за доставка и монтаж на оборудване на обект Кибер - център "Америка за България"

 


При нужда може да изтеглете Adobe Reader оттук 
Прочети още ›››
Category:Профил на купувача (Архив) | Views:1187 | Added by:Rebi | Date:26.08.2014 | Коментари (0)

Уведомяваме Ви, че на 08.08.2014 г. от 12.00 часа в сградата на ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” гр. Търговище – стаята на главните учители комисията, назначена със Заповед №1134/30.07.2014 г. за провеждане на открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Доставка и монтаж на офис обзавеждане и оборудване на обект Кибер – център „Америка за България” – ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” гр. Търговище по две обособени позиции” ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.


ПРЕГЛЕД НА СЪОБЩЕНИЕТО


 

Прочети още ›››
Category:Профил на купувача (Архив) | Views:877 | Added by:Rebi | Date:05.08.2014 | Коментари (0)

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

”ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ОБЕКТ КИБЕР – ЦЕНТЪР „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ” – ІІ СОУ „ПРОФЕСОР НИКОЛА МАРИНОВ” ГР. ТЪРГОВИЩЕ
ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

УСЛОВИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
1. „Доставка и монтаж на офис обзавеждане” 
2. „Доставка и монтаж на оборудване” 

 

Прочети още ›››
Category:Профил на купувача (Архив) | Views:899 | Added by:Rebi | Date:30.06.2014 | Коментари (0)

Наименование на поръчката, дадено от Възложителя: „Изпълнение на строително – ремонтни работи на обект Кибер – център „Америка за България”, състоящ се от 7 кабинета, коридор и фоайе на ІІІ етаж във ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” гр. Търговище”, при стриктно спазване на идейния архитектурен проект.

>>> ИНФОРМАЦИЯ <<<

Прочети още ›››
Category:Профил на купувача (Архив) | Views:971 | Added by:Rebi | Date:27.06.2014 | Коментари (0)

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците 
от І до VІІ клас на ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” – град Търговище за учебната 2014/2015 г.

ПРЕГЛЕД/ЗАПИС

КЪМ ПРОФИЛ В АОП

Прочети още ›››
Category:Профил на купувача (Архив) | Views:771 | Added by:Rebi | Date:07.04.2014 | Коментари (0)

Доставка чрез покупка на мултимедийни проектори и преносими компютри за нуждите на ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в училище”
Техническите средства са подробно описани в т.ІІ Технически спецификации.

КРАЕН СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ  НА ОФЕРТИТЕ
 ДО 16:00 ч. 20.02.2013 г.

При нужда може да изтеглете Adobe Reader оттук 
Прочети още ›››
Category:Профил на купувача (Архив) | Views:817 | Added by:MRebi | Date:12.02.2013 | Коментари (0)


Доставка чрез покупка на терминални работни места, компютърни системи и мултимедийни проектори, флашпамет, цифрови носители на информация за нуждите на ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище по две обособени позиции: І обособена позиция – Терминални работни места по НП „ИКТ в училище” ІІ обособена позиция – Компютърно оборудване по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Подобряване достъпа до образование и обучение” и област на интервенция 4.2 „Децата и младежта в образованието и обществото”, Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (У С П Е Х ). Техническите средства по позициите са подробно описани в т. ІІ Технически спецификации на Приложение №1.


КРАЕН СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ  НА ОФЕРТИТЕ
 ДО 16:00 ч. 24.01.2013 г.
ПРИЕМАНЕТО НА ОФЕРТИ ПРИКЛЮЧИ

При нужда може да изтеглете Adobe Reader оттук 
Прочети още ›››
Category:Профил на купувача (Архив) | Views:891 | Added by:MRebi | Date:15.01.2013 | Коментари (0)

     Доставка чрез покупка на терминални работни места, компютърни системи и мултимедийни проектори, флашпамет, цифрови носители на информация за нуждите на ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” по две обособени позиции: І обособена позиция – Терминални работни места по НП „ИКТ в училище” ІІ обособена позиция – Компютърно оборудване по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Подобряване достъпа до образование и обучение” и област на интервенция 4.2 „Децата и младежта в образованието и обществото” , Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (У С П Е Х ). Техническите средства по позициите са подробно описани в т. ІІ Технически спецификации на Приложение №1.
КРАЕН СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ  НА ОФЕРТИТЕ
 ДО 16:00 ч. 13.12.2012 г.
ПРИЕМАНЕТО НА ОФЕРТИ ПРИКЛЮЧИ

При нужда може да изтеглете Adobe Reader от тук 
Прочети още ›››
Category:Профил на купувача (Архив) | Views:1210 | Added by:MRebi | Date:05.12.2012 | Коментари (0)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за участие в процедура по чл. 14, ал.3, т.2 и Глава VІІІ»а» - чл.101а от ЗОП с предмет:

     „Доставка на материали за изпълнение на ИИД по проект проект „Да направим училището привлекателно за младите хора -  Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05

Документи и информация (НАТИСНЕТЕ ТУК)

Краен срок за приемане на оферти: 20.03.2012 г. 17:00 ч.

ЗАПОВЕД А-695 / 21.03.2012 Г. (РЕЗУЛТАТИ) 


При възникване на проблем с отварянето на файловете, изтеглете Adobe Reader от тук 

Прочети още ›››
Category:Профил на купувача (Архив) | Views:1001 | Added by:MRebi | Date:09.03.2012 | Коментари (0)

         На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата  за възлагане на малки обществени поръчки, чл.19  от  Инструкцията за изпълнението на дейностите по проекта, утвърдена със Заповед № РД09-95/21.01.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката и в изпълнение на заповед № A-541 / 13.02.2012 г. на директора на II СОУ „Професор Никола Маринов" гр. Търговище, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на посочените изисквания, да участват в  процедура по подбор на оферти.


Дата на валидност: 22.02.2012 г.
                                        Процедурата е приключена!

Прочети още ›››
Category:Профил на купувача (Архив) | Views:1019 | Added by:MRebi | Date:13.02.2012 | Коментари (0)